Title
Turkish Afrikaans Arabic Azerbaijani Bulgarian English French Italian Russian Serbian Slovak Ukrainian
Reklam Ajanslari

A: Talatpaşa Cad. No: 130 Peker İş Merkezi Ofis Katı

No: 301 Gültepe - Levent / İstanbul

T. & F: +90 (212) 283 24 56

G: +90 (532) 457 76 67

www.bocwreklam.com

 

1) TANIM

Reklam ajansı, müşterisine dört tip hizmet verebilen bağımsız ve ticari bir

işletmedir. Bu hizmetler;

1) Pazarlama konusunda tavsiye vermek,

2) İletişim konusunda tavsiye vermek,

3) Sinema-TV filmi, afiş, radyo gibi teknikleri kullanarak basın kanalıyla

yayılmayı sağlamak,

4) Reklam mesajlarını yayınlayacak olan medya kuruluşlarıyla uygun

fiyat için pazarlık etmek ve anlaşmak.

Reklam ajansı tanımında ele alınması gereken 4 unsur vardır:

1) Reklam ajansı bağımsızdır; hem müşterilerinden hem de kullandığı

medya araçlarından bağımsız hareket edebilmelidir.

2) Reklam ajansı uzmanlardan oluşur; birçok meslek grubu yer alır;

sanat yönetmenleri, medya, pazar, satış uzmanları vb..

3) Reklam ajansı reklamın oluşumundan kontrolüne kadar her

aşamasından sorumludur; mesajın yaratılması, medya seçimi, içeriğinin

yönlendirilmesi, yayınlanması için medyada reklama ait boş yer alınması ve bunun

kontrolü vb…

4) Reklam ajansı müşterisinin hesabına çalışır; kendi adını kullansa bile

müşterisinin adına iş yapar.

 

2) AJANSLARIN ORGANİZASYONU

Birçok ajans, bir veya birçok ürün, marka veya servis üzerinde yoğunlaşır;

bunlara iş ünitesi denir. Ajanslar, iş üniteleri yerine müşteri odaklı organize olurlar.

Bunun sebebi, ajansın her müşteriye ayrı ayrı adapte olma zorunluluğudur. Bir

ajansın ürünü fikirdir. Yeni fikirlerin oluşumunu cesaretlendirmeli, oluşanları da

korumaya ve geliştirmeye çalışmalıdır. Birçok ajans için açıklık ve esneklik

organizasyonel yapıdan daha önemlidir. Kü.ük veya büyük birçok ajansın

organizasyonunda standart fonksiyonlar vardır. Bunlar:

A. Müşteri birimi,

B. Yaratım birimi,

C. Medya birimi,

D. Araştırma birimidir.

Bunlara ek olarak birçok ajans, trafik, basım-yayın, finans, personel

gibi destek hizmetler de sunabilir.

 

A. MÜŞTERİ BİRİM İ

Müşteri birimi müdürü, ajans ve müşterisi arasındaki ilişkilerden sorumludur

ve iki dünya arasındaki kilit kişidir: Müşterinin iş dünyası ve reklam dünyası. Ayrıca

ajans tarafından yürütülen temel reklam stratejisinin oluşumuna yardım etmekle,

reklamın hedeflere uygunluğunu gözlemekle ve müşteriye önerilecek olan tüm

medya planlarını, zamanlamaları, büt.eyi, storyboard'ları, müşterinin onayına

sunmakla yükümlüdür. Müşteri biriminin dört, bazen beş aşaması vardır:

Yönetim Denetçisi (Management Supervisor): Yönetim denetçisi ajansın

üst yönetimine rapor verir. Ayrıca stratejik konularda liderlik görevini üstlenir, yeni iş

fırsatları yakalamaya çalışır.

Müşteri Birimi Denetçisi (Account Supervisor): Müşteri birimi denetçisi

genellikle müşterinin işinde anahtar yöneticidir; ajans ve müşteri arasında temel

irtibatı sağlar.

Müşteri Birimi Yöneticisi (Account Executive): Müşteriye istediği hizmeti

zamanında verebilmek için ajansın, bir takım olarak, zaman tarifesine uygun

çalışmasını sağlayacak günlük faaliyetlerden sorumludur.

Müşteri Birimi Yöneticisi Asistanı (Assistant Account Executive):

Müşteri birimi yöneticisine kayıtları ve zaman tarifesini oluşturmakta yardımcı olurken

asıl amacı, işi öğrenmek ve üzerine yoğunlaşmaktır.


B. YARATIM BİRİMİ VE ÜRETİM

Yaratım Müdürü (Creative Director): Birçok ajansın, yaratım müdürü adı

verilen bir tane üst kademe yöneticisi vardır. Onun da görevi, ajansın yaratıcı gücünü

ve bilincini her zaman ayakta tutmak ve ortaya konan fikirlere onay vermektir.

Yaratım Departman Müdürü (Creative Department Manager): Büt.eleme,

maaş düzenleme, ofis işleri, destek ve alt kademe çalışanlarının işe alımı,

profesyonel çalışanların işe alımı ve iç muhasebe ile ilgilenir.

Çalışanlar (Personalities): Yaratım departmanı bünyesinde iki tip çalışan

bulunur. Birincisi, reklamı oluşturan, yazan ve üretenler. İkincisi ise akıl hocası tabir

edilen kişilerdir; bir fikir üretmek için grupla birlikte çalışır, sonrasında da grubu

motive eder ve onları yönlendirir.

Yaratım Grubu (Creative Group): Bir yaratım grubu, metinleri yazan grup,

televizyon reklamları veya yazıcı çıktısı için fikirleri çizen grup ve bu fikirleri radyo

veya televizyon reklamları haline d.nüştüren gruplardan oluşur. Bu kişilerin

kullandıkları ünvanlar; copywriter, sanat yönetmeni veya üretici (producer)'dir. Birçok

ajansta sanat yönetmeni ve copywriter beraber ve takım halinde çalışırlar,

çevrelerinde de bir destek grup oluşur. Metin yazarları ise reklam kampanyalarının

hazırlanmasında en önemli rolü üstlenen kişilerden biridir. Belirlenen strateji

doğrultusunda çeşitli reklam araçları için metinler yazar.

Radyo Reklamı Üretimi (Broadcast Production): Radyo reklamlarında tonu

doğru yaratmak, reklamın başarısının anahtar fakt.rü olduğu için yaratım departmanı

bir radyo reklamı üreticisi bulundurur.

"The Bullpen"*: Bullpen adı verilen sanat stüdyosu, çizdikleri parçaları

birleştirip tablo hazırlamada uzmanlaşmış sanatçıları içerir. Burası ajans içinde yeni

sanat yönetmenlerinin başlangıç yeridir.

 

C. MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA

Hedef kitleye mesajın en etkili biçimde ulaşmasından sorumludur. Medya

çalışmaları planlama, satın alma ve araştırma olarak ü.e ayrılır:

Medya Planlamacısı (Media Planner): Planlama, hangi ortamın veya

medyanın ne zaman, ne kadar zaman aralığı içinde ve ne kadar maliyetle

kullanılacağını belirlemeyi içerir.

Medya Satın alıcı (Media Buyer): Medya satın alıcı hangi medyanın ne

maliyetle kullanılabileceğini saptar. Satın alma, müşteri tarafından onaylanan plana

uygun olarak medyayı kullanmaktır.

Medya Araştırması (Media Research): Birçok medya departmanı, medya

bilgilerini değerlendirmeye tabi tuttuğu bir araştırma b.lümüne sahiptir. Bu b.lüm,

medya araştırma müdürünün hazırladığı; izleyici veya dinleyici kompozisyonu,

programların izlenme oranlarının saptanması, gelecekteki maliyetlerin tahmini

araştırması gibi işler üzerinde yoğunlaşmıştır.

 

D. ARAŞTIRMA BİRİMİ

Araştırma departmanı, reklam mesajının geliştirilmesine yardımcı olur. Birçok

büyük ölçekli ajans, reklamın hedef kitleye daha uygun ve daha iyi odaklanmış

olmasını sağlamak için reklam hazırlanmadan önce araştırma yaparak ajansın

güvenilir ve kesin bilgilere ulaşmasını sağlar.

TRAFİK DEPARTMANI

Trafik departmanı, projelerin son teslim tarihlerinin takibinden sorumludur.

Müşteri birimi yöneticisi, son teslim tarihlerini gözden geçirmek ve ilerlemeleri görmek

için trafik departmanı müdürüyle birlikte çalışır. Trafik departmanı ajansın can

damarıdır ve çalışanları ajansta tüm olup biteni takip altında tutar.

BASKI DEPARTMANI

Bir resim, illüstrasyon, bir sayfanın kopyalanması ve bütün bunların

renkli bir derginin bir sayfasına yerleştirilmesi veya tam sayfa gazeteye

basılması baskı departmanının görevidir. Baskı departmanının doğal teknik

yapısından kaynaklanan renk seçimi, düzeltimi ve üretimin tamamlanması gibi

özelliklerinden dolayı bu departman, televizyon ve radyo üretimine ters düşmekte ve

bu yüzden de yaratım biriminden ayrı çalışmaktadır.

İÇ HİZMETLER

Muhasebe: Kü.ük ya da büyük ölçekli tüm ajanslar, müşteri için yapılan

masrafları müşteriye düzenli ve doğru bir şekilde faturalamak, büt.esini oluşturmak

ve kar etmek zorundadır.

Personel: Ajansın boyutu ne olursa olsun, çalışanların dosya ve kayıtlarını

tutmak gerekir. Bu departman alt kademelerde çalışan yardımcı personelin işe

alımları ile işten çıkarılmalarından sorumludur. Profesyonellerin işe alımına ve işten

çıkarılmalarına ise o kişinin çalıştığı departmanın müdürü, personel departmanı ile iş

birliği içinde karar verir.

YENİ İŞLER (NEW BUSİNESS): Ajanslar, ayakta kalabilmek için

büyümelidirler. Büyüme ise yeni işlerin ortaya çıkmasıyla mümkündür. Birçok ajans

yeni iş fırsatlarını kaçırmamak için sürekli g.zünü açık tutmak ister ve bu nedenle

sadece yeni işlere ayrılmış bir b.lüm oluşturabilir.

 

3) AJANSLARIN YENİDEN YAPILANMASI

Son yıllarda reklam ajanslarının yeniden yapılanması için bazı çalışmalar

yapılmaktadır. Çalışmaların arkasındaki itici gü., müşterilere daha iyi, hızlı ve ucuz

hizmet verebilme isteğidir.

Yeniden yapılanma; tepe yönetimin müşterilerle doğrudan ilişki kurmasını,

orta kademeli yöneticilerin ise akıl hocası, takım lideri ve kalite kontrol müdürü gibi

çalışmasını sağlar.

Önemli noktalardan biri de yaratım, müşteri birimi yöneticileri ve medya

planlamacılarının, bir takım olarak çalışmasıdır.

 

4) AJANS TÜRLERİ

Reklam ajansları iki kritere göre sınıflandırılır:

1) Sundukları hizmetlerin bütünü,

2) İçinde bulundukları işin tipi.

Ajanslar sundukları hizmetlere göre; tam hizmet ajansları ya da isteğe uygun

(à la carte) hizmet veren ajanslar olarak ayrılır. İşin tipine göre ise genelde müşteri

veya sanayi ajansları olarak ayrılır.

TAM HİZMET AJANSLARI: Tam hizmet ajansları reklam için gereken tüm

hizmetleri müşterisine sağlar. Bu hizmetler şöyle özetlenebilir:

¨ Pazarlama ve medya planlamasını yaparak medya planı hazırlamak;

¨ Araştırma ve analiz yapmak;

¨ Reklam kampanyalarını yerel, bölgesel ve ulusal boyutta hazırlamak

ve yönetmek;

¨ Yaratıcı tasarımı oluşturmak, copywriting;

¨ Logo ve bütünleştirilmiş bir kimlik geliştirmek;

¨ Grafik dizaynı ve üretimini yapmak;

¨ Radyo ve televizyon için üretim yapmak;

¨ Doğrudan pazarlama programları oluşturmak;

¨ Medya yerleşimini düzenlemek;

¨ Halkla ilişkileri sağlamak ve özel olay planlamasını yapmak.

İSTEĞE UYGUN (À LA CARTE) AJANSLAR: Son yıllarda

spesiyalizasyonun büyümesiyle ajans işletmeciliğinde de bazı b.lünmeler meydana

gelmiştir. Bunlar:

Yaratıcı Butikler (Creative Boutiques): Bazı yetenekli sanat yönetmenleri

desinatörler kendi yaratım hizmetlerini vermek amacıyla yaratıcı butikleri açarlar.

Reklamcılar için veya reklam ajanslarıyla ortak çalışan yaratıcı butiklerin başlıca

hedefleri ve misyonları taze, farklı, denenmemiş reklam mesajları üretmek ve yaratıcı

kavramlar geliştirmektir.

Medya Satın Alma Hizmetleri (Media-Buying Services): Tecrübeli medya

uzmanları da medyalarla anlaşarak radyo ve televizyonda zaman ayarlamak

amacıyla işletmeler kurarlar. Verdikleri hizmetin bir parçası olarak medya satın

almayla ilgii detaylı bir araştırma ve analizi müşterilerine sunarlar.

 

5) REKLAM AJANSININ GELİRİ

Temel olarak bir reklam ajansı ü. kaynaktan para kazanır:

Medya Komisyonu : Ajanslara, medyadan reklam boşluğu satın alırken,

medya araçları tarafından bir komisyon ödenir.

Masraf Kazancı (Markup): Bir dergi için reklam hazırlarken ajans, fotoğraf,

illüstrasyonlar ve dışardaki tedarikçilerin sağladıkları diğer hizmetlerden ve

araçlardan yararlanır. Ajans bu hizmetleri satın alıp müşterisinin faturasına masraf

yazar.

Ekstra Ödeme ve Ücretler (Fees): Müşterilerine bu esasla hizmet veren

ajanslar bir veya iki tip ücretlendirme yöntemi kullanırlar. Birincisi ücret-komisyon

karışımı. Bu yöntemle ajans, müşterisi için yaptığı tüm hizmetler karşılığında aylık

sabit bir ücret almış olur. Eğer söz konusu ay içinde ajans medya komisyonu

almışsa, bu komisyon da ücrete eklenir. İkincisi ise sadece ücret uygulamasıdır.

Komisyon geliri sağlamayan hizmetler için genelde bu yöntem kullanılır.

 
News image

Ahmet Özkan

Sanat camiasının ünlü isimlerinden Ahmet Özkan 2009 yılında çıkardığı "Özür Dilerim" albümünün çalışmalarını Bilal ÖZ ile yapmıştır. DEVAMINI OKU

News image

VİŞNE CAFE

Vişne Cafe Kurumsal Kimlik çalışmaları ve Reklam Kampanyaların da Bilal ÖZ ' ü tercih etti. DEVAMINI OKU

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-120631108-1"></script>

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag('js', new Date());

 

gtag('config', 'UA-120631108-1');

</script>

News image

KUNDURAS

Kunduras 2010 yılına hızlı bir giriş yaparak, Kurumsal Kimlik, Web Site, Mailing tasarımlarını Bilal ÖZ  'ü tercih etmiştir. DEVAMINI OKU

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

Web Tasarimci Ankara